Ochrana osobních údajů

Datum nabytí platnosti: 21.6.2023

Základní informace o zpracování osobních údajů a kontakty

Jiřím Pernicou se sídlem Tarnarova 13, Ostrava - Zábřeh, IČ: 04273826, tel. 737034907, email: jiri@jiripernica.cz (dale jako “Lektor”) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) dbá zásad ochrany osobních údajů a zpracovává pouze ty osobní údaje, které slouží k poskytování služby vybrané zákazníkem a po dobu k tomuto účelu nezbytnou. Lektor zpracovává dále osobní údaje zástupců zákazníků (smluvních stran) a také potenciálních zákazníků, kteří mají zájem o služby Lektor.

Osobními údaji jsou:

Nabídkou se v těchto VOP rozumí konkrétní nabídka Lektora na dodání zboží nebo na provedení díla ve prospěch určitého klienta. Každá jednotlivá nabídka obsahuje datum vystavení, konec platnosti, přesnou specifikaci zboží, identifikační údaje klienta, cenu díla, a případně další rozhodné skutečnosti pro realizaci objednávky.
Objednávkou se v těchto VOP rozumí závazná akceptace nabídky Lektora ze strany klienta, čímž klient potvrzuje v plném rozsahu a bez výhrad akceptaci specifikace vybraného kursu uvedeného v nabídce, jeho cenu a platební podmínky. Závaznou akceptací nabídky klienta se rozumí i úhrada zálohové platby. Spotřebitel bere při objednávce (resp. jejím zaslání Lektorovi) výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení.
Koučinkovou hodinou se rozumí 1 hodinu trvající individuální nebo skupinový mentoring prostřednictvím vhodné aplikace ke komunikaci na dálku s Lektorem, nebo s osobou pověřenou Lektorem na základě odbornosti takové osoby.Dlouhodobým klientem se rozumí klient, který již absolvoval a řádně uhradil plné měsíční členství v ceně minimálně 24.000,-Kč vč. DPH a od řádného ukončení kurzu neuplynula delší doba než 24 měsíců.
Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, tel. číslo, fakturační a dodací adresa, e-mail.Produktem se rozumí objednávaná služba. Může jím být také Koučinková hodina.

Vznik smluvního vztahu

Smlouva je po splnění následujících podmínek:registrace klienta na Webu;zaslání řádné Objednávky služeb;uhrazení zálohové faktury; apřijetím potvrzovacího emailu dle čl. 3.2 níže.Přijetí Objednávky bude klientovi potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (dále také jako „Potvrzení“). Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí objednávky a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou poté možné jen na základě dohody s Lektorem. Potvrzení obsahuje také údaj, že klient výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku.Smlouva uzavřená s klientem bude uložena u Lektora. Uložená smlouva bude na základě žádosti klient zaslána klientovi prostřednictvím emailu.

Dodací podmínky

Objednávku může klient učinit možnými způsoby:a) prostřednictvím webu www.kurzprodejenainsta.cz Objednaný kurs Lektor zajistí klientovi nejpozději do 2 pracovních dnů od uhrazení zálohové faktury (provedení zálohové platby).

Cena, platební podmínky a měsíční členství

Veškeré ceny zboží nebo služeb plněných na základě objednávek jsou smluvní. Ceny zboží nebo služeb jsou uváděny včetně příslušné sazby DPH ve výši 21 %. Cena je zásadně platná a závazná po dobu platnosti nabídky a po potvrzení objednávkou i v celé délce smluvního vztahu.Dlouhodobí klienti mají na základě řádné objednávky právo na tzv. měsíční členství- tedy pokračování v kurzu a to na dobu neurčitou na měsíční bázi s tím, že své měsíční členství mohou kdykoliv písemně (emailem zaslaným na email Lektora) vypovědět a to bez uvedení důvodu. Výpověď je účinná k poslednímu dni měsíce, ve kterém je Lektorovi výpověď na jeho emailovou adresu zaslána. V této souvislosti dávají členové (zákazníci Lektora) souhlas k tomu, aby jim byla ze strany Lektora zaslána nabídka na pokračování v rámci měsíčního členství a to na jejich email. Úhrada za měsíční členství se Dlouhodobým klientům strhává vždy k 1. dni v měsíci, za který Dlouhodobý klient své měsíční členství čerpá, případně ke dni, ve kterém měsíční členství vzniklo, a to z bankovního účtu Dlouhodobého klienta. Cena měsíčního členství je 1.210,- Kč vč. DPH měsíčně.

Zpracování a uchovávání osobních údajů klienta („subjektu osobních údajů“)

Lektor získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“.Tyto osobní údaje Lektor používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem smlouvy, s realizací dodávek dle smlouvy a s výkonem práv a povinností dle smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách Lektora.

Odstoupení od smlouvy

1)  identifikační údaje- tedy jméno, příjmení, uživatelské jméno, hash, heslo;2)  kontaktní údaje: tel. číslo, emailová adresa, doručovací a fakturační adresa;3)  údaje ve vašem účtu, nastavení newsletterů, apod.;4)  údaje o vašich objednávkách: vámi zadané údaje jako jsou objednané zboží/ služby, způsoby doručení a placení služby, apod.5)  údaje o vašem chování na webu. Účely zpracování osobních údajů jakož i informace o právních titulech, oprávněných zájmů a informace ohledně toho, že jsou osobní informace zpracovány pouze na základě svobodného a aktivního souhlasu klienta jsou vždy obsaženy v uzavřené smlouvě, nebo v obchodních podmínkách uveřejněných na webu Lektor. Ke zpracování osobních údajů dochází také za účelem plnění zákonných povinností Lektor vyvstávajících z daňového řádu, nebo jiného zákonného právního předpisu, i z jiných účelů, které sledují oprávněný zájem Lektor, tedy:1)  z komunikace s potenciálními klienty e-mailem a dalšími vhodnými prostředky. Za tímto účelem mohou být osobní údaje (kontaktní, osobní údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami) zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).2)  z důvodu předcházení podvodům, účely kontroly nastavených technologických procesů, z důvodu oprávněného zájmu Lektor. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.3)  náboru nových zaměstnanců, kteří v rámci přijímací pohovoru sdělí Lektor své osobní údaje. Údaje neúspěšných uchazečů jsou uchovány maximálně po dobu 6 měsíců za účelem jejich případného užití spočívající v oslovení s jinou nabídkou zaměstnání/ účasti v jiném nebo opakovaném výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice, nedohodnou-li se strany jinak. K případnému prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení na základě oprávněného zájmu Lektor, přičemž osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 3 kalendářních let od roku, ve kterém bylo výběrového řízení ukončeno, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení i po celou dobu řízení.4)  přímého marketingu, kterým se rozumí zpracování osobních údajů stávajících zákazníků za účelem přímého oslovení obchodní nabídkou nebo výzkumem na základě oprávněného zájmu Lektor. Lektor upozorňuje, že pokud zákazník podá u konkrétní služby námitku proti přímému marketingu, Lektor již nadále nebude nijak zpracovávat osobní údaje zákazníka za tímto účelem, stejně tak jako přestane zákazníka oslovovat/ zasílat obchodní nabídky,5)  z důvodu výkonu a prosazování právních nároků v rámci reklamací, soudních sporů a výkonů rozhodnutí. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.6) plnění smlouvy dodavateli zboží a služeb Lektor. Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a to na základě plnění smlouvy s těmito dodavateli. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. V oblasti účetnictví a daní mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce z důvodu plnění zákonných povinností stanovených zákonem o účetnictví nebo zákonem o dani z přidané hodnoty.7) poskytování služeb klientům a těm, kteří jsou jejich adresáty. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a to na základě plnění dle uzavřené smlouvy. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.8) šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv a to na základě oprávněného zájmu Lektor, kterým se zpracovávají osobní a kontaktní údaje u stávajících klientů. Osobní údaje mohou být zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.9)  osobní údaje třetí osoby v souvislosti s Lektor poskytnutými službami. Lektor zejména zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje a informace související s Lektor poskytnutými službami. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu s naším klientem.10)osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení a to na základě předchozího souhlasu. Zpracovávány jsou identifikační a kontaktní osobní údaje v souladu se zák. č.
420/2004 Sb.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.11) plnění zákonných povinností  je důvodem, proč zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách. Rozhodující v této věci jsou zejm. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem, nejvýše po dobu 10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší.12) osobní údaje zpracováváme také na základě našeho oprávněného zájmu, a to za účelem získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu zlepšit a pro poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zobrazit na našem webu.Informace obsažené v tomto dokumentu doplňují informace, které jsou zákazníkům poskytnuty v uzavírané smlouvě.Stránky rovněž pracují se soubory cookies.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Jiří Pernica se sídlem Tarnavova 13, 700 30, Ostrava- Zábřey, IČ: 04273826, tel: 737034907, email: jiri@jiripernica.cz. Poučení o právu podat námitky

Ve všech případech zpracovávání osobních informací ze strany
Lektor má klient právo podat proti takovému zpracování námitku. Námitka je posléze posouzena, a pokud pro to existují náležité zákonné důvody, bude ji vyhověno.

Zabezpečení

Všechny zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny náležitými organizačně technických opatřeními.

Příjemci osobních údajů

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.Lektor předává osobní údaje pouze následujícím příjemcům, kteří mají uzavřenu příslušnou smlouvu, pro plnění potřebných účelů dle nařízení GDPR:Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy:Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to všem Dodavatelům služeb, kteří se podílejí na plnění vámi zakoupeného zboží a služeb.Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytování doručovatelských a účetních služeb:Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely ochrany majetku a právem chráněných zájmů správce, ochrany života a zdraví zaměstnanců a klientů:Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje za účelem marketingu či zlepšení kvality služeb:Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje pro účely související s výkonem pracovněprávních povinností:

Doba, po které jsou osobní údaje uloženy

Základní doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy, je vždy stanovená v uzavírané smlouvě mezi klientem a Lektor.Není-li stanoveno výslovně jinak, viz výše,osobní údaje potenciálních klientů, kteří předali své osobní údaje, ale smlouvu neuzavřeli, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 1 roku, a to pro evidenční účely;pro evidenční účely na dobu 10 let jsou uchovávány osobní údaje klientů od okamžiku ukončení účinnosti smlouvy.

Další ukládané údaje

Uchovávány jsou také veškeré další informace, osobní údaje, které klienti předají o jiných fyzických osobách, se kterými spolupracuje nebo jejichž údaje jsou pro plnění smluvního vztahu nezbytné. Tyto osoby je klient povinen obdobným způsobem informovat o předání jejich osobních údajů Lektor. SVÉ SOUHLASY JEDNODUŠE ODVOLÁTE, sdělením na adresu support@diepneumatiky.cz. Na tuto adresu posílejte také své případné NÁMITKY proti zpracování osobních údajů.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máteprávo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR aprávo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínkách a to také dle čl. 7 GDPR.Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, emailem, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.