Obchodní podmínky

Datum nabytí platnosti: 01.1.2023

Účel a rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím vzdálené komunikace na webu adapteacademy.cz mezi Jiřím Pernicou se sídlem Tarnavova 13, Ostrava Zábřeh, IČ: 04273826, tel. č. 737 034 907 email jiri@jiripernica.cz (dále také jen „Lektor“) a klientem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Lektorem a klientem (který může být spotřebitelem, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) kdy klient potvrzením nabídky, v následném kroku pak i úhradou zálohové faktury stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Lektorem. Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve smlouvě (objednávce) přednost před těmito VOP. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2023. Lektor je oprávněn VOP změnit či zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP. V případě, že se Lektor rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na webových stránkách lektora, případně i na dalších webových portálech provozovaných lektorem, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření kupní smlouvy a další osoby seznámit.

Definice pojmů

Nabídkou se v těchto VOP rozumí konkrétní nabídka Lektora na dodání zboží nebo na provedení díla ve prospěch určitého klienta. Každá jednotlivá nabídka obsahuje datum vystavení, konec platnosti, přesnou specifikaci zboží, identifikační údaje klienta, cenu díla, a případně další rozhodné skutečnosti pro realizaci objednávky.
Objednávkou se v těchto VOP rozumí závazná akceptace nabídky Lektora ze strany klienta, čímž klient potvrzuje v plném rozsahu a bez výhrad akceptaci specifikace vybraného kursu uvedeného v nabídce, jeho cenu a platební podmínky. Závaznou akceptací nabídky klienta se rozumí i úhrada zálohové platby. Spotřebitel bere při objednávce (resp. jejím zaslání Lektorovi) výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení.
Koučinkovou hodinou se rozumí 1 hodinu trvající individuální nebo skupinový mentoring prostřednictvím vhodné aplikace ke komunikaci na dálku s Lektorem, nebo s osobou pověřenou Lektorem na základě odbornosti takové osoby.Dlouhodobým klientem se rozumí klient, který již absolvoval a řádně uhradil plné měsíční členství v ceně minimálně 24.000,-Kč vč. DPH a od řádného ukončení kurzu neuplynula delší doba než 24 měsíců.
Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, tel. číslo, fakturační a dodací adresa, e-mail.Produktem se rozumí objednávaná služba. Může jím být také Koučinková hodina.

Vznik smluvního vztahu

Smlouva je po splnění následujících podmínek:registrace klienta na Webu;zaslání řádné Objednávky služeb;uhrazení zálohové faktury; apřijetím potvrzovacího emailu dle čl. 3.2 níže.Přijetí Objednávky bude klientovi potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (dále také jako „Potvrzení“). Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí objednávky a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou poté možné jen na základě dohody s Lektorem. Potvrzení obsahuje také údaj, že klient výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku.Smlouva uzavřená s klientem bude uložena u Lektora. Uložená smlouva bude na základě žádosti klient zaslána klientovi prostřednictvím emailu.

Dodací podmínky

Objednávku může klient učinit možnými způsoby:a) prostřednictvím webu www.kurzprodejenainsta.cz Objednaný kurs Lektor zajistí klientovi nejpozději do 2 pracovních dnů od uhrazení zálohové faktury (provedení zálohové platby).

Cena, platební podmínky a měsíční členství

Veškeré ceny zboží nebo služeb plněných na základě objednávek jsou smluvní. Ceny zboží nebo služeb jsou uváděny včetně příslušné sazby DPH ve výši 21 %. Cena je zásadně platná a závazná po dobu platnosti nabídky a po potvrzení objednávkou i v celé délce smluvního vztahu.Dlouhodobí klienti mají na základě řádné objednávky právo na tzv. měsíční členství- tedy pokračování v kurzu a to na dobu neurčitou na měsíční bázi s tím, že své měsíční členství mohou kdykoliv písemně (emailem zaslaným na email Lektora) vypovědět a to bez uvedení důvodu. Výpověď je účinná k poslednímu dni měsíce, ve kterém je Lektorovi výpověď na jeho emailovou adresu zaslána. V této souvislosti dávají členové (zákazníci Lektora) souhlas k tomu, aby jim byla ze strany Lektora zaslána nabídka na pokračování v rámci měsíčního členství a to na jejich email. Úhrada za měsíční členství se Dlouhodobým klientům strhává vždy k 1. dni v měsíci, za který Dlouhodobý klient své měsíční členství čerpá, případně ke dni, ve kterém měsíční členství vzniklo, a to z bankovního účtu Dlouhodobého klienta. Cena měsíčního členství je 1.210,- Kč vč. DPH měsíčně.

Zpracování a uchovávání osobních údajů klienta („subjektu osobních údajů“)

Lektor získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“.Tyto osobní údaje Lektor používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem smlouvy, s realizací dodávek dle smlouvy a s výkonem práv a povinností dle smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách Lektora.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má klient za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (toto ustanovení se neuplatní na klienta, který není spotřebitel), právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní s tím, že lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li oa)kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,b)smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, neboc)smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,a to také prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách Lektora www.adapteacademy.cz Právo na odstoupení od smlouvy však nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu (tedy mimo jiné také zpřístupnění kursu Lektora v digitální formě na síti internet), nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Klient v této souvislosti dává výslovný souhlas k tomu, aby bylo ze strany Lektora splněno dříve, než uplyne 14 denní lhůta.7.2      Klient, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem. Stejně tak spotřebitel může odstoupit ze všech důvodů (ve všech případech) stanovených občanským zákoníkem.7.3      Lektor je povinen klientovi v případě řádného odstoupení od smlouvy vrátit částku plně odpovídající ceně zboží (kursů) a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od klienta přijal.7.4      V případě odstoupení od smlouvy se má za to, že cena za 1 hodinu koučinkového hovoru je 100,- Kč vč. DPH a cena za členství v rámci původního 6 měsíčního kursu ve facebookové skupině je 50,- Kč vč. DPH měsíčně.7.5      Lektor uhradí klientovi, který je spotřebitel, náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele na povinnost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) (tj. lektor klientovi oznamuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou),7.6      Lektor umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na webu. Přijetí odstoupení Lektor klientovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od Smlouvy potvrdí.

Průběh koučinkových hodin a účastenství ve facebookové skupině

Z průběhu koučinkových hodin je pořizován audio vizuální záznam, se kterým dává klient svůj výslovný souhlas (dále také jako „záznam“), klient bere na vědomí, že záznam může být zhlédnut všemi ostatními klienty Lektora. Záznam může být klientovi na jeho výslovnou žádost zaslán prostřednictvím internetové sítě.8.2      Klient bere na vědomí, že v případě nedůstojného, nactiutrhačného, nebo vulgárního projevu klienta je Lektor, nebo osoba jím pověřená vedením koučinkové hodiny ztišit, vypnout video obraz klienta, nebo ukončit účast klienta na koučinkové hodině.  Stejně tak bere klient na vědomí, že v případě nedůstojného, nactiutrhačného, nebo vulgárního projevu klienta je Lektor, nebo osoba jím pověřená vedením facebookové skupiny vyloučit člena z facebookové skupiny, nebo jakkoli znemožnit takové osobě přidávat příspěvky případně jiným způsobem reagovat na příspěvky jiných členů skupiny.

Autorská práva

Veškerý obsah, který obdrží klient je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem jsou autoři příslušných autorských děl, popř. Lektor či jiní poskytovatelé licence. Předáním nebo zpřístupněním tohoto obsahu a účastí nevzniká klientům žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci plnění dle této smlouvy, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem Lektora či oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. Klient nesmí používat obsah nebo jeho část získaný dle těchto obchodních podmínek, resp. smlouvy k nim náležející, nebo v souvislosti s ní jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby klient používal tento obsah nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Lektora. V případě, že by bez prokazatelného souhlasu Lektora klient šířil, kopíroval, nebo jinak technicky zpracoval způsobem, který by Lektorovi mohl způsobit újmu, obsah získaný na základě těchto obchodních podmínek, je klient povinen uhradit Lektorovi škodu, kterou mu tímto způsobí.

Práva z vadného plnění, reklamační řád

V případě, že se klientovi, který je spotřebitelem, na zaslaném produktu projeví vada do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Klient může vytknout vadu, která se na projeví v době dvou let od převzetí.10.2    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).10.3    Reklamaci lze uplatnit u Lektora bez zbytečného odkladu po zjištění vad a vhodně se záležitostí naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li klient vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou klient nemůže zakoupený produkt užívat.10.4    O reklamaci lze předem informovat i telefonicky nebo mailem.10.5    Lektor reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Lektor se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá klientovi do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.10.6    Ve věci odpovědnosti za vady může klient, který je spotřebitelem, požadovat dodání bezvadného produktu. Na přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy (a s tím i vrácení peněz) bude mít klient, který je spotřebitelem, nárok až v případě, že:vadu Lektor odmítne odstranit nebo ji neodstraní,se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením smlouvy,je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro klienta.10.7    Klient sdělí lektorovi, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže klient změnit bez souhlasu lektora.10.8    Práva z vadného plnění klientovi nenáleží v případě:vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením, nedodržením návodu,že klient věděl, že produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil.10.9    Peněžité částky, které má Lektor z důvodu vadného plnění vydat klientovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí Lektor na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy klient uplatnil u Lektora příslušné právo z vadného plnění.10.10 Formulář pro uplatnění reklamace naleznete v elektronické podobě na Webu. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme vyplnění formulář přiložit k reklamovanému zboží v tištěné podobě.  Formulář můžete, ale nemusíte užít. To znamená, že můžete užít také jakýkoliv formulář, kterým nám sdělíte nezbytné údaje pro vyřízení vaší reklamace.10.11 Při dodání nového produktu vrátí Lektor klientovi na náklady lektora původně dodaný produkt.10.12 Lektor odpovídá klientovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že produkta)odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,b)je vhodný k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, ac)je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.10.14 Lektor odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím klientovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který klient věc koupil.10.15 Vadu lze vytknout Lektorovi.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských vzorů

V případě stížnosti k plnění Smlouvy či činnosti Lektora, kontaktujte Lektora na e-mailové adrese hello@edme.cz11.2    Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.11.3    Pokud mezi Lektorem a kliente, kterým je spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

12.1    Právní vztahy mezi lektorem a klientem neupravené těmito VOP, se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.12.2    Tyto VOP jsou zveřejněny na Webu Lektora a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích. Odesláním vyplněné Objednávky přes Web, klient stvrzuje, že je mu obsah VOP znám a že s ním souhlasí.12.3    Tyto VOP ve formátu pdf či obdobném Lektor rovněž zašle klientovi v e-mailu potvrzujícím provedenou Objednávku.12.5    Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.12.6    Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.12.7    Tyto VOP jsou účinné od 1.3.2023.12.8    Lektor je oprávněn VOP změnit nebo zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.12.8    V případě, že se Lektor rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na Webu a, případně i na dalších webových portálech Lektora, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření Smlouvy a další osoby seznámit.12.9    Lektor získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Tyto osobní údaje Lektor používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem smlouvy, s realizací dodávek dle smlouvy a s výkonem práv a povinností dle smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na Webu.ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.